Публічний договір

Публічний договір

надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземних мов

 

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які  своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією школи іноземних мов Lang Mind від імені та в інтересах якої діє Фізична особа підприємець Криніцина Ірина Вікторівна, пропонують  керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України  укласти  договір  про надання послуг з підвищення рівня володіння іноземною мовою  на наступних умовах:

 

  1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Послуги надаються школою іноземних мов Lang Mind від імені та в інтересах якої діє Фізична особа підприємець Криніцина Ірина Вікторівна.

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційній сторінці Надавача послуг https://http://lang-mind.com/ і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.

1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;

1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;

1.5.3. Заповнює реєстраційну форму;

1.5.4. Проходить тестування рівня знань з англійської мови.

1.5.5. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраної групи навчання, про які йде мова в пункті 4 цього Договору.

1.5.6. Здійснює оплату способами визначеними на сайті.

1.6. Оплата послуг за цим договором вважається за безумовним прийняттям усіх умов даного договору.

1.7. Всі нерезиденти оплатою послуг по даному договору підтверджують, що у період навчання знаходяться на території України.

  1. Визначення термінів

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є Отримувачем послуг освітніх послуг особисто, або батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.

Надавач освітніх послуг – термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.

Отримувач освітніх послуг – фізичні особа будь-якого віку (від 4 років) та статі, що знаходиться на території України, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.

Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.

 

  1. Предмет договору

3.1.Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння іноземною мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

  1. Характеристика послуг

4.1.Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові, індивідуальні заняття з іноземної мови.

4.2.Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим  графіком занять.

4.3.Обрання курсів можливо у системі виключно після проведення тестування рівня знань з іноземної мови. Відповідно до рівня знань, Замовнику надається інформація щодо графіку навчання. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається на номер мобільного телефону отримувача послуг або його представників, зазначений під час авторизації в системі.

4.4.Тривалість програми та інших послуг:

4.4.1.Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи.

4.4.2.Кількість занять визначається розкладом.

 

 

  1. Права та обов’язки Сторін

5.1.Обов’язки Надавача послуг:

5.1.1.Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння іноземною мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

5.2.Права Надавача послуг:

5.2.1.Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.

5.2.2 Надавач послуг має розформувати навчальну групу  Слухача з підстави, що кількість слухачів в ній зменшилася до 3 чоловік.

5.2.2.1. Якщо розформування здійснюється до початку навчального періоду, Виконавець зобов’язаний запропонувати Замовнику можливість навчання Слухача в інших групах такого ж рівня. При цьому, умови навчання (вартість, час, розклад занять) можуть бути змінені  відповідно до умов обраної Замовником групи.

 

5.2.2.2. Якщо розформування здійснюється під час навчального періоду, Виконавець пропонує Замовнику можливість навчання Слухача в інших групах такого ж рівня, якщо такі є в наявності.

 

5.2.2.3. Якщо Замовник не погоджується на варіанти, визначені п.п. 5.2.2.1.-5.2.2.2. Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту отримання Замовником відповідного усного (телефонограма) або письмового обгрунтованного повідомлення про припинення його дії.

 

5.2.3.Отримувач послуги навчається під час програми у групі, які відповідає його рівню.

5.2.4.Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.

5.2.5. У разі істотної зміни обставин, якими сторони  керувались при укладанні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін. Істотними обставинами вважаються дії, направлені на  порушення соціально прийнятних норм поведінки, агресивне поводження з працівниками школи Lang Mind або незаконне заволодіння майном.

 

5.3.Обов’язки Отримувача чи Замовника:

5.3.1.У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.

5.3.3. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил перебування в місцях загального користування.

5.3.4.

5.4.Права Отримувача чи Замовника:

5.4.1.Отримувач має право доступу до навчальної онлайн-платформи  та  право доступу до  навчальних матеріалів протягом навчального семестру. Після завершення навчання доступ припиняється.

5.4.2. У триденний термін інформувати Виконавця щодо можливих змін стосовно питань з навчання, а також щодо зміни особистої інформації (номеру телефону, адреси, факсу, e-mail, тощо). В іншому випадку, Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником інформації щодо будь-яких змін в процесі навчання

 

  1. Порядок розрахунків

6.1. Замовник сплачує послуги протягом 1-го робочого дня  після укладення даного Договору .

6.2. Замовник, вносить передоплату за послуги Виконавця щомісячно, але не менш ніж за чотири тижні навчання (готівкою, безготівково) у терміни, які визначаються Виконавцем і мають сплачуватися за графіком згідно додатку №1 до Договору.

6.3. Вартість послуг за Договором, передбачена в додатку №1 до Договору, може змінюватись при умові:

6.3.1. Зміни (збільшення) ставок податкового законодавства та інших обов’язкових платежів.

6.3.2. При виникненні обставин, що потребуватимуть додаткових витрат на організацію процесу навчання.

6.3.3. Один раз на навчальний рік, в залежності від інфляційних процесів в державі, але не більше ніж на 20% від вартості, що діяла у відповідному періоді.

6.3.3.1. В разі погодження Замовника на збільшення оплати, між останнім та Виконавцем укладається Додаткова угода, що є невід`ємною частиною даного Договору.

6.3.3.2. В разі  непогодження Замовника, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту несплати послуг за навчання за новими тарифами.

6.4. У разі порушення термінів внесення щомісячної передоплати, передбачених п. 6.1.-6.2. даного Договору, Замовник втрачає своє місце в групі і договір вважається достроково розірваним з моменту порушення строків внесення плати Замовником.

6.5. Плата за навчання може бути повернена Замовнику повністю або частково у разі:

6.5.1. Відмови Замовника від програми занять та його письмового повідомлення про це Виконавця за 10 робочих днів до початку програми занять. У такому випадку плата за цим Договором повертається повністю;

6.5.2. Відміни занять з причини неможливості їх перенесення.

6.5.3. Відміни занять з причин хвороби викладача або неможливості їх проведення (напр., форс-мажор).

6.5.4. В інших випадках, визначених даним Договором.

6.6. Плата за навчання може бути частково зарахована як сплата за наступний період у разі хвороби Слухача, яка тривала більше ніж 14 календарних днів поспіль (4 та більше занять). За умови надання Замовником Виконавцю довідки лікувального закладу (обов’язково пред’явити оригінал для ознайомлення) про факт захворювання не пізніше 10 днів з дати закриття лікарняного, 50% від сплаченої за пропущені заняття суми зараховуються як сплата за наступний період.

Довідка лікувального закладу повинна бути встановленої форми та містити інформацію про прізвище та ім’я Слухача, причину звернення до лікувального закладу або діагноз, тривалість захворювання, мати  чітку печатку лікувального закладу, підпис, ім’я та особисту печатку лікаря, що надавав послуги.

У разі пред’явлення довідки, що не відповідає вимогам чинного законодавства, кошти на наступний період не перераховуються.

6.7. Якщо Замовник за 10 календарних днів повідомляє про відсутність на 2х та більше заняттях поспіль (з будь-якої причини), вартість занять 100% перераховується на наступний навчальний період. Перенести оплату можна не більше двох разів за увесь навчальний період.

6.8. Кожне пропущене Студентом заняття має бути відпрацьоване відповідно до системи відпрацювання пропусків – щосуботи за графіком, встановленим школою. Якщо Слухач пропускає заняття і хоче його відпрацювати, він має самостійно записатись на заняття з відпрацювання через Особистий кабінет не пізніше, ніж за 2 дні. Якщо Слухач не може бути присутнім на відпрацюванні, він має скасувати  запис через  Особистий кабінет.

6.9. У всіх інших випадках суми, сплачені за цим Договором, поверненню не підлягають.

6.10. Договір вступає в силу з моменту старту першого заняття обраної програми.

6.5.  Вартість підручників оплачується додатково.

6.6. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму або зарахування коштів на поточний банківський рахунок Надавача послуг.

6.7. Оплата за цим договором є офіційною ознакою того, що послуга була надана у повному обсязі та притенезій немає.

6.8. Оплата за цим договором є офіційною ознакою того, що послуга була придбана на території України.

 

  1. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

7.2. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

7.3. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.

7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.5.Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цим обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

7.6.Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України або розпорядження КМУ про запровадження надзвичайного стану.

7.7.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати на навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

7.8; При умові запровадження карантину і неможливості проводити заняття в приміщенні школи всі Слухачі автоматично переводяться на онлайн  навчання згідно діючого графіку. Якщо Замовник не погоджується на навчання у онлайн-режимі, кошти сплаченні за навчання поверненню не підлягають.

7.8.У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.

7.9.У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття переноситься на кінець семестру або, за попередньою домовленістю викладача з групою, на будь-яку дату протягом семестру.

7.10. У разі пропуску занять Отримувачем  кошти за пропущені заняття не повертаються.

 

  1. Права інтелектуальної власності

8.1.Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні методики залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні методики та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

 

  1. Порядок вирішення спорів

9.1.У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

 

  1. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору

10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг із вивчення іноземної мови або проведення оплати та зарахування коштів на поточний рахунок Надавача послуг.

10.3. Замовник має право  розірвати цей Договір в односторонньому  порядку, попередньо повідомивши про це Надавача.

10.5. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

– невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;

– порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;

– відмови Замовника отримувати послуги.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

10.6. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

 

11.Заключні положення

11.1.Цей Договір є договором приєднання.

11.2.Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

11.3.У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку в письмовій формі, Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми.

11.4.Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми, крім випадків виїзних екскурсій.

11.5.Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.

11.6.Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

11.7.Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12.Реквізити Надавача освітніх послуг